УСПОРЕДЕН КОРПУС НА РУСКИ И БЪЛГАРСКИ ТЕКСТОВЕ

Какво представлява корпусът?

Корпусът се състои от две части – руско-българска и българско-руска. Те представляват успоредно свързване на оригинални руски и български текстове и техните преводи на български и руски език в електронен вид. Това свързване във вид на подравнени оригинални и преводни изречения позволява с помощта на търсеща програма да се получи информация за българските и руските съответствия на определена руска или българска словоформа, фиксирани в преводите.

Между подкорпусите (руско-българския и българско-руския) посредством програма за „агресивно“ търсене е установена връзка. След намирането на превода на търсената словоформа чрез щракване по съответствието в преводния език може да се намери преводът й на изходния език. Например:

Русский текст Болгарский текст
166997 Не сразу понял, что попал он, как и положено зверьку, в капкан. [28] Не можа отведнъж да схване, че са го вкарали в капан, както си е редно за зверче. [28]

Щракване по словоформата капан отваря прозорец с нейните соответствия в българско-руския подкорпус:

Български текст Руски текст
126309 - Дръж се! - викаше момчето от брега и продължаваше да потичва като полско мишле, хванато в капан. [17] - Держись! - кричал мальчик с берега и все метался, как полевая мышь, попавшая в капкан. [17]
24284 - Боев успява да се отклони и от трите предложени му капана,обаче хлътва в четвъртия: капана"Тодоров". [4] - Боев обошел все три западни, но угодил в четвертую! В западню "Тодоров". [4]
48122 Но когато се бе появила и водородната, тя разбра, че е паднала в собствения си капан. [9] Но после изобретения водородной бомбы поняла, что попала в свою же ловушку. [9]

По принцип посредством щракване по словоформата може да се намери преводът на всяка словоформа в преводния текст. Например:

Русский текст Болгарский текст
166997 Не сразу понял, что попал он, как и положено зверьку, в капкан. [28] Не можа отведнъж да схване, че са го вкарали в капан, както си е редно за зверче. [28]

Щракване по словоформата зверче отваря прозорец с нейните съответствия в българско-руския подкорпус:

Български текст Руски текст
129720 Беше много възбуден, ноздрите му потрепваха като на хванато в капан малко зверче.[18] Сашо был необычайно возбужден, ноздри у него вздрагивали, как у зверька, попавшего в капкан. [18]
177858 - Не! – подскача зверчето в Лиза. - Двамата. [23] - Нет! - протестует Лиза, сразу же превращаясь в звереныша. - Я пойду с тобой! [23]

Забележка. Тази операция е възможна само в случаите, ако съответствието е с повече от три букви.

До момента руско-българската част съдържа 1 647 762 словоупотреби на руски думи и 1 859 467 словоупотреби на български думи. Обработени са 42 произведения на руската художествена проза и публицистика от 22 автори и техните преводи на български език, осъществени от 27 преводачи.

В българско-руската част са представени 1 370 897 словоупотреби на български думи и 1 207 503 словоупотреби на руски думи. Обработени са 20 произведения на българската художествена проза от 8 автори и техните преводи на български език, осъществени от 16 преводачи.

За кого е предназначен корпусът?

Корпусът е предназначен за български русисти и рускоезични българисти, които се занимават непосредствено с преводаческа дейност, работят в областта на теорията и практиката на превода или преподават руски или български език във висше учебно заведение или училище.

За какво служи корпусът?

Корпусът може да бъде използван като:катедра "Русистика" при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"